Vedtægter for Filharmonisk Kor Fyn.
Vedtægterne er opdateret ved korets generalforsamling 22.2.2024 

§1 Korets formål  

Stk. 1: Korets formål er primært at afholde koncerter med filharmonisk repertoire på et højt niveau. “Filharmonisk” bruges her i betydningen “med instrumental ledsagelse”. Den instrumentale ledsagelse kan gå fra et enkelt instrument til et helt symfoniorkester.  Filharmonisk Kor Fyn opfører også ‘a cappella’. 
Stk. 2: Koret er en uafhængig forening, som ansætter og aflønner korlederen efter indstilling fra bestyrelsen.

§2 Korets sammensætning og optagelsesprøve  
Stk. 1: Et nyt medlem kan optages efter optagelsesprøve aflagt for korlederen og et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget optagelsesudvalg.

Stk. 2: Alle medlemmer kan indkaldes til en fornyet stemmeprøve efter korlederens skøn. Stemmeprøven aflægges for korlederen og et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget udvalg. Resultatet af stemmeprøven – sammenholdt med hensynet til balancen og homogeniteten i koret – kan medføre, at korlederen i  enighed med bestyrelsen beslutter, at medlemmet ikke kan fortsætte i koret.

§3 Pligter og rettigheder
Stk. 1.1: Medlemmer har pligt til at betale kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves i august og januar. Ved for sen indbetaling af kontingent efter deadline opkræves kr. 50,- i gebyr. Ved endnu en betalingsforsømmelse kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.
Stk. 1.2: Bestyrelsen kan, på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning fra medlemmet, bevilge en midlertidig kontingentnedsættelse på op til 75% af kontingentsatsen til særligt økonomisk trængte kormedlemmer.
Varigheden fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2: Medlemmerne har mødepligt til alle korets interne (prøver, korweekend mv.) og eksterne (koncerter mv.) aktiviteter. 
Stk. 3: Hvis man er forhindret i at deltage i en prøve, skal der sendes afbud til korlederen. Benyttes vikarierende korledere, sendes afbud til bestyrelsen. Afbud til eksterne aktiviteter skal foreligge mindst en måned forinden, medmindre der er tale om akutte tilfælde såsom sygdom. 
Stk. 4: Orlov kan kun bevilges efter aftale med korlederen og bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Ansøgningen skal være skriftlig. Der kan normalt højst bevilges orlov et halvt år ad gangen, og man er forpligtet til at betale kontingent i perioden. 
Stk. 5: Et kormedlem kan kun medvirke ved koncerter og andre musikalske opgaver, hvis vedkommende efter korlederens skøn har deltaget i et tilfredsstillende antal prøver på det pågældende program.
Stk. 6: Bestyrelsen kan i samråd med korlederen ekskludere et medlem, hvis forsømmelsen overstiger 20% af de ordinære prøver pr. sæson.
Stk. 7: Ethvert kormedlem kan melde sig ud af koret med virkning fra den næste kontingentperiode med 1 måneds varsel, dvs. senest 1. juli eller 1. december. Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§4 Generalforsamling 
Stk. 1: Generalforsamlingen er korets højeste myndighed. 
Stk. 2: Der afholdes årlig ordinær generalforsamling i 1. kvartal. Indkaldelsen skal ske med mindst tre ugers varsel. 
Stk. 3: Bestyrelsen kan, hvis myndighedskrav tilsiger det, beslutte, at generalforsamlingen gennemføres digitalt.
Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af korets medlemmer (eksklusiv medlemmer på orlov) er fysisk til stede. 
Alle afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, men der foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog stk. 9. 
Stk. 5: Ordinær dagsorden: 
1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Bestyrelsens beretning 
4) Korlederens beretning og fremlæggelse af planer for det kommende år
5) Aflæggelse af regnskab 
6) Budgetforslag, herunder fastlæggelse af kontingent 
7) Indkomne forslag 
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen 
9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen kan efter skøn udpege supplerende roller, såsom nodearkivar
11) Eventuelt

Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 
Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, to vælges i ulige år. 
Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Til bestyrelsesmedlem og suppleanter kan vælges kormedlemmer, der har været medlem af foreningen i minimum seks måneder, inden generalforsamlingen finder sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af sit hverv, indtræder suppleanterne, hhv. 1. suppleanten og 2. suppleanten, i den resterende del af valgperioden.  
Revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig. Suppleanterne konstituerer sig selv som hhv. 1. suppleant og 2. suppleant og deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.  
Stk. 8: Alle forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 9: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af enten bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer. Indkaldelsen skal meddeles skriftligt til alle korets medlemmer (også  til dem, der er på orlov) senest tre uger før. 
Stk. 10: Vedtægtsændringer kræver ud over bestemmelsen i stk. 4, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
Stk. 11: Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest tre uger før den generalforsamling,  hvorpå de skal drøftes.

§5 Bestyrelsens og korlederens opgaver  
Stk. 1: Bestyrelsen har kompetence til at ansætte og opsige korlederen. 
Bestyrelsen har – i samråd med korlederen – mandat til at træffe beslutninger på korets vegne. Bestyrelsen varetager korets interesser og kan rådføre sig med forskellige  sparringspartnere. 
Stk. 2: Sparringspartnerne kan bl.a. rådgive bestyrelsen og korlederen om følgende:
– Korets strategiske og langsigtede indsatser 
– Program og repertoire 
– Koncertformer 
– Fundraising 
– Rekrutteringsstrategi 
– Kunstnerisk profil 
– Eksterne samarbejdspartnere 

Stk. 3: Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg, f.eks. rejseudvalg, festudvalg, PR-udvalg. Disse udvalg refererer til bestyrelsen, der løbende skal informeres om arbejdet. 
Stk. 4: Bestyrelsen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren i forening.
Stk. 5: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde. 
Stk. 6: Korlederen har det musikalske og kunstneriske ansvar. Korlederen udarbejder repertoire-, møde- og koncertplaner i samarbejde med bestyrelsen. Korlederen leder prøverne. 
Stk. 7: Korlederen deltager i bestyrelsesmøderne efter behov. 

§6 Generelt  
Stk. 1: Opløsning af koret kan kun finde sted, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages interval. 
På første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ophævelse samt for, hvilken almennyttig forening eller institution, der skal modtage korets eventuelle midler. 
På sidste generalforsamling gælder simpelt stemmeflertal. 
Stk. 2: Disse vedtægter træder i kraft d. 22.2.2024.